CHO VAY TÍN CHẤP CHỈ CẦN CMND + HỘ KHẨU/KT3. HỖ TRỢ MỞ THẺ TÍN DỤNG HẠN MỨC CAO