Eximbank , giải ngân trực tiếp, không phạt trước hạn